ทีม

ปณิตา สระวาสี

นักวิชาการ/content manager | E-mail : panita.s@sac.or.th

ธันวดี สุขประเสริฐ

นักวิชาการ/data curator | E-mail : thanwadee.s@sac.or.th

วริสรา แสงอัมพรไชย

เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล | E-mail : varissara.s@sac.or.th

รัตนาพร เจียงคำ

เว็บดีไซเนอร์ | E-mail : rattanaporn.c@sac.or.th

ประทีป ส่งเสริม

โปรแกรมเมอร์ | E-mail : prateep.s@sac.or.th