about-us-page

เกี่ยวกับโครงการ

ฐานข้อมูลงานประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย จัดทำขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2557-2560 ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ที่ต้องการเป็นศูนย์ข้อมูลด้านสังคม-วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย โดยเน้นการสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับสังคม-วัฒนธรรมในประเทศไทย

ทั้งนี้ข้อมูลด้านประเพณีท้องถิ่นเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่จะทำให้เห็นแง่มุมหนึ่งของชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนในสังคมที่สัมพันธ์กับพิธีกรรม ศาสนา และความเชื่อที่ดำรงอยู่อย่างหลากหลายในสังคมไทย โดยขอบเขตการศึกษาและรวบรวมข้อมูล จะมุ่งเน้นประเพณีที่มีพิธีกรรมโดยเป็นประเพณีพิธีกรรมของชุมชน ที่มีลักษณะเฉพาะถิ่น เฉพาะพื้นที่ หรือเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งที่เป็นประเพณที่เกี่ยวข้องกับการทำมาหากิน การเกษตรกรรม ศาสนา การรักษาเยียวยา เป็นต้น

การให้บริการเป็นลักษณะคลังความรู้ในรูปแบบดิจิทัล ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทยตามขอบเขตข้างต้น โดยรูปแบบของข้อมูลมีทั้งที่เป็นบทอรรถาธิบาย ภาพถ่าย และสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ เช่น อีบุ๊ก นิทรรศการออนไลน์ ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการวิจัยและการศึกษา มิได้เพื่อหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์