สถิติ

จำนวนผู้เยี่ยมชมฐานข้อมูล(page views)

จำนวนผู้เยี่ยมชมฐานข้อมูล(visitors)

จำนวนข้อมูลตามลักษณะสื่อ

จำนวนระเบียนข้อมูลประเพณี

Website Visitors

สรุปจำนวนรายปี

Page Views

สรุปจำนวนรายปี

วัตถุประสงค์การนำไปใช้